Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә  869 Қарҭ иаарҧшын, 474 - Имееҭи, 396 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 869 Қарҭ иаарҧшын, 474 - Имееҭи, 396 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 869 Қарҭ иаарҧшын, 474 – Имееҭи, 396 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 25 385  атестқәа: 15 522 – антиген азы, PCR –  9863

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9,77%, иҳаҩсыз 14 мштәи –8,47%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,07%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 664 813–ҩык, урҭ рҟынтә 614855-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9510-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  1914269 -ҩык, ҽнакала –  2260-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 2 479 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 869 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 117, Имереҭи  –  474, Қвемо Қарҭли  —  128, Шида Қарҭли   – 132, Гуриа  —  50, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  220, Кахеҭи –  396,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  35, Самцхе-Џьавахеҭи  — 40, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 18.
Акомментари аҟаҵара