Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 869 Қарҭ иаарҧшын, 393 - Имереҭи, 338 – Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 869 Қарҭ иаарҧшын, 393 - Имереҭи, 338 – Кахеҭи

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз афакт ҿыцқәа рҟынтә: 869 Қарҭ аарҧшуп, Имереҭи  –393, Кахеҭи– 338. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 32 207 атестқәа:  19 341 – антиген азы, PCR – 19 341.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 7,81%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 7,61%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  7.32%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  587 551–ҩык, урҭ рҟынтә 551 780-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 2 829-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1 561 228-ҩык, ҽнакала – 24 941-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  2 515 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 869 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 159, Имереҭи  –  393, Қвемо Қарҭли  — 151, Шида Қарҭли   – 143, Гуриа  —  61, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 251, Кахеҭи – 338,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 61, Самцхе-Џьавахеҭи  — 64, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 25.
Акомментари аҟаҵара