Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 744 Қарҭ иаарҧшын, 149- Имереҭи, 149 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 744 Қарҭ иаарҧшын, 149- Имереҭи, 149 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 744 Қарҭ иаарҧшын, 149- Имереҭи, 149 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  40 275 атестқәа:  27 699 – антиген азы,  PCR – 12 576.

Аҵоура арбага: мышктәи –  3,5%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 5,82%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  5,48%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 325 665–ҩык, урҭ рҟынтә  304 935-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  4 363-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 71 570-ҩык, мышкала –  4 433-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп 75-ҩык, 772-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп,  4 433-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 1 409  акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  744 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 102, Имереҭи —  149, Қвемо Қарҭли  —  83,  Шида Қарҭли  —  54, Гуриа  — 21, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —149,  Кахеҭи  —  59,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 24,  Самцхе-Џьавахеҭи  — 13, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 11.
Акомментари аҟаҵара