Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 704  Қарҭ иаарҧшын, 438 - Имереҭи, 253 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 704 Қарҭ иаарҧшын, 438 - Имереҭи, 253 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 704 Қарҭ иаарҧшын, 438 – Имереҭи,  253 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  22847  атестқәа:  13643– антиген азы, PCR – 9204.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8.5%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.05%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,04%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 694182–ҩык, урҭ рҟынтә 635611-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9788-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1950693-ҩык, ҽнакала –  1877-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 5219 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 462 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 9, Имереҭи  –  438, Қвемо Қарҭли  —  130, Шида Қарҭли   – 84, Гуриа  — 33, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  129, Кахеҭи –  253,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  16, Самцхе-Џьавахеҭи  — 48.  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 14.

Акомментари аҟаҵара