Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 692 Қарҭ иаарҧшын, 292 - Имереҭи, 220 – Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 692 Қарҭ иаарҧшын, 292 - Имереҭи, 220 – Кахеҭи

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз афакт ҿыцқәа рҟынтә: 692 Қарҭ аарҧшуп, Имереҭи  – 292 , Кахет – 220. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 32 071 атестқәа:  17 485 – антиген азы, PCR – 14 586.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 6.23%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 7,27%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  7,02%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  593 763–ҩык, урҭ рҟынтә 558 042-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  8 498-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1 629 582-ҩык, ҽнакала – 19 273-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  3 221 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 692 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 124,, Имереҭи  –  292, Қвемо Қарҭли  — 137, Шида Қарҭли   – 154, Гуриа  —  52, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 199, Кахеҭи – 220,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 56, Самцхе-Џьавахеҭи  — 41, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 30.
Акомментари аҟаҵара