Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 676 Қарҭ аарҧшуп, 224 - Аҷара, 84 -  Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 676 Қарҭ аарҧшуп, 224 - Аҷара, 84 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 676 Қарҭ иаарҧшын, 224 – Аҷара, 84 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  19 375  атестқәа: 9 807  – антиген азы,  PCR – 9 568.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  6.52 %, иҳаҩсыз 14 мштәи –  5.73 %, иҳаҩсыз 7 мштәи –  6.44 %.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 404 023–ҩык, урҭ рҟынтә 374 753-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 714 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  304339 -ҩык, ҽнакала – 1572-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  62-ҩык, 1 737-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 5 247-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  1 264 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 676 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 224, Имереҭи —  84, Қвемо Қарҭли  —  45,  Шида Қарҭли  —  33, Гуриа  — 15, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  65,  Кахеҭи  — 62,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 35, Самцхе-Џьавахеҭи  — 19, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 6.
Акомментари аҟаҵара