Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 584 Қарҭ иаарҧшын, 413 – Кахеҭи, 392 - Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 584 Қарҭ иаарҧшын, 413 – Кахеҭи, 392 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 584 Қарҭ иаарҧшын, 413 – Кахеҭи, 392 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 31 216 атестқәа:  19 877 – антиген азы, PCR – 11 339.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 7.0%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 6,32%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 5,96%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  609340–ҩык, урҭ рҟынтә 580891-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 8884-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1760878-ҩык, ҽнакала – 11421-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 2 185 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 584 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 121, Имереҭи  –  392, Қвемо Қарҭли  — 153, Шида Қарҭли   – 148, Гуриа  —  46, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 215, Кахеҭи –  413,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  61, Самцхе-Џьавахеҭи  — 29, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 23.
Акомментари аҟаҵара