Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 455 Қарҭ иаарҧшын, 62 - Имереҭи, 62 - Шида Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 455 Қарҭ иаарҧшын, 62 - Имереҭи, 62 - Шида Қарҭли

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 455 Қарҭ иаарҧшын, 62 – Имереҭи, 62 – Шида Қарҭли . Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 31 272 атестқәа: 13 544 – антиген азы,  PCR –  17 728.

Аҵоура арбага: мышктәи –  2,46 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 2,46%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 2,62%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 358 360–ҩык, урҭ рҟынтә 343 837-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 5 148-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  229 906-ҩык, мышкала – 4 232-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп 44-ҩык, 584-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп,  2 764-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  769 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  455 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 46, Имереҭи —  62, Қвемо Қарҭли  —  58,  Шида Қарҭли  —  23, Гуриа  — 4, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 44,  Кахеҭи  —  44,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  —  14,  Самцхе-Џьавахеҭи  — 9, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 10.
Акомментари аҟаҵара