Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 321 Қарҭ иаарҧшын, 80 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 57 - Аҷара
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 321 Қарҭ иаарҧшын, 80 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 57 - Аҷара

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 321 Қарҭ иаарҧшын, 80 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла, 57 – Аҷара. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  9 750 атестқәа: 5650 – антиген азы,  PCR –  4100.

Аҵоура арбага: мышктәи –   5,93 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 3.06%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  3.58%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 295936–ҩык, урҭ рҟынтә  281574-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  3 949-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 30209-ҩык, мышкы ала алаҵақәа рзыҟаҵан 1 025-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп 277-ҩык, 437-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 3174-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 578 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  321 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 57, Имереҭи —  35, Қвемо Қарҭли  —  20,  Шида Қарҭли  —  7, Гуриа  — 16, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 80,  Кахеҭи  —  23,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 10,  Самцхе-Џьавахеҭи  — 9, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 0.

Акомментари аҟаҵара