Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 2 297  Қарҭ аарҧшуп, 634 - Аҷара, 494 - Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 2 297 Қарҭ аарҧшуп, 634 - Аҷара, 494 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 2 297 Қарҭ иаарҧшын, 634 – Аҷара, 494 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  43 932 атестқәа: 15 258 – антиген азы,  PCR – 15 258.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 10.99 %, иҳаҩсыз 14 мштәи –  7.41%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.08%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 428 670–ҩык, урҭ рҟынтә 388893-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5910-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  523466-ҩык, ҽнакала – 16677-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  55-ҩык, 2 173 -ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 428 670-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  4 827 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 2 297 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 634, Имереҭи —  494, Қвемо Қарҭли  —  253,  Шида Қарҭли  —  262, Гуриа  — 100, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  224,  Кахеҭи  — 323,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 156, Самцхе-Џьавахеҭи  — 47, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  —37.
Акомментари аҟаҵара