Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 194 – Қарҭ иаарҧшуп, 50 – Имереҭи, 35 - Шида Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 194 – Қарҭ иаарҧшуп, 50 – Имереҭи, 35 - Шида Қарҭли

Акоронавирус 360 афакт ҿыцқәа рҟынтә 194 – Қарҭ иаарҧшуп, 50 – Имереҭи, 35 – Шида Қарҭли. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 25 349 атестқәа: 14 742 – антиген азы,  PCR – 10 607.

Аҵоура арбага: мышктәи –  1,42%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  1,7%, иҳаҩсыз 7 мштәи –1,3%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 271 739-ҩык, урҭ рҟынтә 265 805-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 3 541-ҩык иҧсит.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 360  акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  194 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара —  14, Имереҭи — 50, Қвемо Қарҭли  —  9,  Шида Қарҭли  — 35, Гуриа  — 11, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  25,  Кахеҭи  — 8,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 8,  Самцхе-Џьавахеҭи  — 2, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 4.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa  Қырҭтәылa aкоронaвирус 360 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшын, 119-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит, иԥсит 9-ҩык.

Акомментари аҟаҵара