Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 176 – Қарҭ иаарҧшуп, 48 – Имереҭи, 30 - Шида Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 176 – Қарҭ иаарҧшуп, 48 – Имереҭи, 30 - Шида Қарҭли

Акоронавирус 355 афакт ҿыцқәа рҟынтә 176 – Қарҭ иаарҧшуп, 48 – Имереҭи, 30 – Шида Қарҭли. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 19 737 атестқәа: 12 307 – антиген азы,  PCR – 7 430.

Аҵоура арбага: мышктәи –  1,8%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  1,6%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 1,44%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 272 617-ҩык, урҭ рҟынтә 266 344-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 3 567-ҩык иҧсит.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 355  акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә:  176 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара —  17, Имереҭи — 48, Қвемо Қарҭли  —  8,  Шида Қарҭли  — 30, Гуриа  — 14, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  23,  Кахеҭи  — 19,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 6,  Самцхе-Џьавахеҭи  — 4, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 10.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa  Қырҭтәылa aкоронaвирус 355 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшын, 91-ҩык aпaциентцәa aчымзaрa иaлҵит, иԥсит 4-ҩык.

Акомментари аҟаҵара