Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 938  Қарҭ аарҧшуп, 378 - Аҷара, 362 - Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 938 Қарҭ аарҧшуп, 378 - Аҷара, 362 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 938 Қарҭ иаарҧшын, 378 – Аҷара, 362 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  42 235 атестқәа: 27 425  – антиген азы,  PCR – 14 810.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  8,68 %, иҳаҩсыз 14 мштәи –  6,03 %, иҳаҩсыз 7 мштәи –  6.71 %.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 407 689–ҩык, урҭ рҟынтә 376 088-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 731  -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  418 398-ҩык, ҽнакала – 13 884-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  64-ҩык, 1 763-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 5 185-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  3666 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 938 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 378, Имереҭи —  362, Қвемо Қарҭли  —  179,  Шида Қарҭли  —  205, Гуриа  — 15, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  175,  Кахеҭи  — 222,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 83, Самцхе-Џьавахеҭи  — 39, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 31.
Акомментари аҟаҵара