Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 924 Қарҭ иаарҧшын, 591 – Аҷара, 518 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 924 Қарҭ иаарҧшын, 591 – Аҷара, 518 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 924 Қарҭ иаарҧшын, 591 – Аҷара, 518 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  45 229 атестқәа: 26 469 – антиген азы,  PCR – 18 760.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.36%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  7.65%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.35%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 432903–ҩык, урҭ рҟынтә 390827-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5948-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  542639-ҩык, ҽнакала – 16852-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  46-ҩык, 2297-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 6200-ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  4 233 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 924 1 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 591, Имереҭи  – 518, Қвемо Қарҭли  —  200,  Шида Қарҭли  —  185, Гуриа  — 107, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  222,  Кахеҭи  — 270,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 92, Самцхе-Џьавахеҭи  — 97, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 27.
Акомментари аҟаҵара