Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 775 Қарҭ иаарҧшын, 907 - Имереҭи, 879 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 775 Қарҭ иаарҧшын, 907 - Имереҭи, 879 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 775 Қарҭ иаарҧшын, 907 – Имереҭи, 879 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 57 301  атестқәа: 36 635 – антиген азы, PCR – 20 666. Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.11%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8,79%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,02%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 675771–ҩык, урҭ рҟынтә 619285-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9588-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  1926893 -ҩык, ҽнакала –  5543-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 5219 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 775 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 142, Имереҭи  –  907, Қвемо Қарҭли  —  375, Шида Қарҭли   – 442, Гуриа  — 104, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  339, Кахеҭи –  879,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  104, Самцхе-Џьавахеҭи  — 101, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 51.

Акомментари аҟаҵара