Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 740 Қарҭ иаарҧшын, 843  - Имереҭи, 358 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 740 Қарҭ иаарҧшын, 843 - Имереҭи, 358 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 740  Қарҭ иаарҧшын, 843 – Имереҭи, 358 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  51 321 атестқәа: 32 187 – антиген азы, PCR – 19 134.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8.69%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8.91%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.65%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 850 102–ҩык, урҭ рҟынтә 792 158-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 12 119 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2 183335-ҩык, ҽнакала –  11999-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  4459 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 740  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  186, Имереҭи  – 843, Қвемо Қарҭли  —   257, Шида Қарҭли – 349, Гуриа  — 136, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  358, Кахеҭи –  260,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 128, Самцхе-Џьавахеҭи  — 171,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 31.

Акомментари аҟаҵара