Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 658 Қарҭ иаарҧшын, 675 - Имереҭи, 401 - Шида Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 658 Қарҭ иаарҧшын, 675 - Имереҭи, 401 - Шида Қарҭли

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 658  Қарҭ иаарҧшын, 675 – Имереҭи, 328 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 51 749 атестқәа: 31 223 – антиген азы, PCR – 20 526.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 7,92%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8,75%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8,39%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 857 933–ҩык, урҭ рҟынтә 799 850-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 12 258-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2 211 839-ҩык, ҽнакала –   11 699-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 4100 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 658  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  189, Имереҭи  – 675, Қвемо Қарҭли  —  196, Шида Қарҭли – 401, Гуриа  —  111, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  302, Кахеҭи –  252,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 102, Самцхе-Џьавахеҭи  — 134,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 29.

Акомментари аҟаҵара