Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 652 Қарҭ иаарҧшын, 601 – Аҷара, 400 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 652 Қарҭ иаарҧшын, 601 – Аҷара, 400 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 652 Қарҭ иаарҧшын, 601 – Аҷара, 400 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  41 885 атестқәа: 24 184 – антиген азы,  PCR – 17 701.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8.76%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  7.85%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.67%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 436 573–ҩык, урҭ рҟынтә 393 453-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 986-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  564691-ҩык, ҽнакала – 20845-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  49-ҩык, 2 443 -ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 6 219 -ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  3 670 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 652 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 601, Имереҭи  – 400, Қвемо Қарҭли  —  197,  Шида Қарҭли  —  155, Гуриа  — 93, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  190,  Кахеҭи  — 187,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 84, Самцхе-Џьавахеҭи  —89, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 22.
Акомментари аҟаҵара