Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 648  Қарҭ аарҧшуп, 438 - Аҷара, 270 - Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 648 Қарҭ аарҧшуп, 438 - Аҷара, 270 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 648 Қарҭ иаарҧшын, 438 – Аҷара, 270 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  40 553 атестқәа: 23 242 – антиген азы,  PCR – 17 311.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  7.75 %, иҳаҩсыз 14 мштәи –  6.28 %, иҳаҩсыз 7 мштәи –  6.92 %.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 410 830–ҩык, урҭ рҟынтә 377 597-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 751 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  432 795-ҩык, ҽнакала – 14210-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  64-ҩык, 1 798 -ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 5 256 -ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  3141 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 648 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 438, Имереҭи —  270, Қвемо Қарҭли  —  152,  Шида Қарҭли  —  132, Гуриа  — 54, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  139,  Кахеҭи  — 186,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 70, Самцхе-Џьавахеҭи  — 43, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 9.
Акомментари аҟаҵара