Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 599 Қарҭ иаарҧшын, 1 028 - Имереҭи, 720 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 599 Қарҭ иаарҧшын, 1 028 - Имереҭи, 720 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 599 Қарҭ иаарҧшын, 1 028 – Имееҭи, 720 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 62 994  атестқәа: 41 001 – антиген азы, PCR –  21 993.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8,06%, иҳаҩсыз 14 мштәи –8,04%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 8,77%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 657 753–ҩык, урҭ рҟынтә 609 987-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9 440-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  1 906 882 -ҩык, ҽнакала –  6 673-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 5 076 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 379 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 171, Имереҭи  –  1 028, Қвемо Қарҭли  —  309, Шида Қарҭли   – 387, Гуриа  —  387, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  435, Кахеҭи –  720,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  136, Самцхе-Џьавахеҭи  — 85, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  –  73.
Акомментари аҟаҵара