Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 550 Қарҭ иаарҧшын, 766 - Имереҭи, 354 - Шида Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 550 Қарҭ иаарҧшын, 766 - Имереҭи, 354 - Шида Қарҭли

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 550 Қарҭ иаарҧшын, 766– Имереҭи, 354 – Шида Қарҭли. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  53 440 атестқәа: 29 899 – антиген азы, PCR – 23 541.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 7,59%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.01%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  9.03%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  835 306–ҩык, урҭ рҟынтә  774 458-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 11 871-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2 145 233-ҩык, ҽнакала –  10 179-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  4 058 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 550 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  164, Имереҭи  –  766, Қвемо Қарҭли  —  225, Шида Қарҭли   – 354, Гуриа  — 137, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 333, Кахеҭи –  257,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 105, Самцхе-Џьавахеҭи  — 139,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 28.

Акомментари аҟаҵара