Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 523  Қарҭ иаарҧшын, 933 - Имереҭи, 658 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 523 Қарҭ иаарҧшын, 933 - Имереҭи, 658 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 523 Қарҭ иаарҧшын, 438 – Имереҭи,  658 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 48 090  атестқәа: 35 647 – антиген азы, PCR – 12 443

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.90%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.05%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 8,97%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 698944–ҩык, урҭ рҟынтә 639564-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9831-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1955943-ҩык, ҽнакала –  4927-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 4 762 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 523 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 179, Имереҭи  –  933, Қвемо Қарҭли  —  273, Шида Қарҭли   – 378, Гуриа  — 116, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  378, Кахеҭи –  658,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  166, Самцхе-Џьавахеҭи  — 103,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 55.

Акомментари аҟаҵара