Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 491  Қарҭ иаарҧшын, 646 - Имереҭи, 328 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 491 Қарҭ иаарҧшын, 646 - Имереҭи, 328 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 491  Қарҭ иаарҧшын, 646 – Имереҭи, 328 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  50 626 атестқәа: 31 151 – антиген азы, PCR – 19 475.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 7.37%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8.78%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.53%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 853833–ҩык, урҭ рҟынтә 796 453-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 12 191 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2 197838-ҩык, ҽнакала –  11099-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 3731 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 491  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  17, Имереҭи  – 646, Қвемо Қарҭли  —  196, Шида Қарҭли – 327, Гуриа  — 104, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  328, Кахеҭи –  199,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 86, Самцхе-Џьавахеҭи  — 146,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 36.

Акомментари аҟаҵара