Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 485 Қарҭ иаарҧшын, 236 - Аҷара, 220 – Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 485 Қарҭ иаарҧшын, 236 - Аҷара, 220 – Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 485 Қарҭ иаарҧшын, 236 – Аҷара, 220 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  43 394 атестқәа: 23 104  – антиген азы,  PCR – 20 290.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  6,03%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  5,55%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  6,15%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 400 698–ҩык, урҭ рҟынтә 371 434-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 665 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  398 454 -ҩык, ҽнакала – 6 673-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  51-ҩык, 1 564 -ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 4 963 -ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз   2 617 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 485 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 236, Имереҭи —  220, Қвемо Қарҭли  —  153,,  Шида Қарҭли  —  123, Гуриа  — 31, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  111,  Кахеҭи  — 152,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 45, Самцхе-Џьавахеҭи  — 44, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 17.
Акомментари аҟаҵара