Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 462 Қарҭ иаарҧшын, 876, - Имереҭи,  734 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 462 Қарҭ иаарҧшын, 876, - Имереҭи, 734 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 462 Қарҭ иаарҧшын, 876, – Имереҭи,  734 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  52 487  атестқәа:  31051 – антиген азы, PCR –  21 436.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8,51%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8,94%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,09%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 688 804 –ҩык, урҭ рҟынтә 626 478-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9699-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1 943 743 -ҩык, ҽнакала –  55469-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 5219 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 462 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 142, Имереҭи  –  876, Қвемо Қарҭли  —  283, Шида Қарҭли   – 300, Гуриа  — 78, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  322, Кахеҭи –   734,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  123, Самцхе-Џьавахеҭи  — 107,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 63.

Акомментари аҟаҵара