Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 412 Қарҭ иаарҧшын, 873 - Имереҭи, 614 - Кахеҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 412 Қарҭ иаарҧшын, 873 - Имереҭи, 614 - Кахеҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 412 Қарҭ иаарҧшын, 873 – Имереҭи,  614 – Кахеҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 53 434  атестқәа: 31 582 – антиген азы, PCR – 21 852.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 8,12%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8.91%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8,8%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 703 281–ҩык, урҭ рҟынтә 642 701-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 9 873-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 1 961 165-ҩык, ҽнакала –  4 878-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 4 337 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 412 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  115, Имереҭи  –  873, Қвемо Қарҭли  —  356, Шида Қарҭли   – 362, Гуриа  — 92, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  279, Кахеҭи –  614,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  –  108, Самцхе-Џьавахеҭи  — 89,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 37.

Акомментари аҟаҵара