Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 391  Қарҭ иаарҧшын, 202 - Аҷара, 172 – Қвемо Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 391 Қарҭ иаарҧшын, 202 - Аҷара, 172 – Қвемо Қарҭли

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 391 Қарҭ иаарҧшын, 202 – Аҷара, 172 – Қвемо Қарҭли. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  37 627 атестқәа: 21 135  – антиген азы,  PCR – 16 492.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  6,42%, иҳаҩсыз 14 мштәи –  5,03%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  5.53%.

Аепидемиa иaнaлaгa инaркны иaхьaнӡa, aтәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәоуп 393 360–ҩык, урҭ рҟынтә 368 073-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  5 618 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп   374 685-ҩык, ҽнакала – 6586-ҩык.

Акaрaнтинтә қәыҧшылaрaқәa рҿы иҟоуп  70-ҩык, 1 183-ҩык aклиникатә сaсaaирҭaқәa рҿы иҟоуп, 4 584 -ҩык aхәышәтәырҭaқәa ирҭоуп.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз   2 415 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 557 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара — 202, Имереҭи —  147, Қвемо Қарҭли  —  172,  Шида Қарҭли  —  90, Гуриа  — 47, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  97,  Кахеҭи  — 149,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  — 67, Самцхе-Џьавахеҭи  — 40, Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  — 13.

Акомментари аҟаҵара