Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 015  Қарҭ иаарҧшын, 313 - Имереҭи, 106 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 015 Қарҭ иаарҧшын, 313 - Имереҭи, 106 - Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 1 015 Қарҭ иаарҧшын, 313– Имереҭи, 106 – Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  20 068 атестқәа: 12 613 – антиген азы, PCR – 7 455.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.74%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9.0%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  9.04%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 840 593–ҩык, урҭ рҟынтә  783 987-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 11 974 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2 155 5561-ҩык, ҽнакала –  2479-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз  1954 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 1 015 Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  105, Имереҭи  – 313, Қвемо Қарҭли  —  97, Шида Қарҭли   – 85, Гуриа  — 43, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  — 106, Кахеҭи –  84,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 46, Самцхе-Џьавахеҭи  — 49,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 11.

Акомментари аҟаҵара