Аих рхаҭарнакцәа Аиҳабыра радминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥыргоит
Аих рхаҭарнакцәа Аиҳабыра радминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥыргоит

Аих рхаҭарнакцәеи ажурналистцәа рхартиа ахаҭарнакцәеи Аиҳабыра радминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥыргоит.

Ажурналистцәа атәылаҿ ашәарҭадара ахьчара иаҳәоит.

Аих рхаҭарнакцәа аҵыхәтәынтәи амшқәа рзы иҟалаз ахҭысқәа – ажурналистцәеи аоператорцәеи рыԥҟара, ркыдцалара иаҿагылоит.

Акомментари аҟаҵара