АИХ ахаҭарнакцәа Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҧхьа акциа мҩаҧыргоит
АИХ ахаҭарнакцәа Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҧхьа акциа мҩаҧыргоит

 

АИХ ахаҭарнакцәа Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҧхьа акциа мҩаҧыргоит. Акциа алахәылацәа ҧхынгәы 5 рзы иҟалаз амчылара иалахәыз ауааҧсыреи амчылара аиҿкааҩцәеи рхьырхәра иаҳәоит.

Ажурналистцәа ишырҳәаз ала, аиҳабыра рыҳәара нарыгӡаанӡа,  акциақәа мҩаҧыргоит.

Аминистрра аҧхьа имҩаҧысуа акци алахәылацәа  иҧсыз аҭыхҩы Леқсо Лашкарава ипатреҭ ркуп.

 

Акомментари аҟаҵара