Аиҿкаара "Ииашоу алхрақәа" ицәырнагеит алхраҧхьатәи аамҭа амониторинг иазку аҩбатәи абжьаратә аҳасабырба
Аиҿкаара "Ииашоу алхрақәа" ицәырнагеит алхраҧхьатәи аамҭа амониторинг иазку аҩбатәи абжьаратә аҳасабырба

«Ииашоу алхрақәеи адемократиеи жәларбжьаратәи ауаажәларра» (IDF) 2021 шықәса  нанҳәа  31 инаркны цәыббра 21-нӡа аанарҧшит аполитикатә дыргала амчылара  2 фактки ақәыҕәҕәареи ақәмақарреи 20 факти. Ари атәы иануп алхраҧхьатәи аамҭа амониторинг иазку аҩбатәи абжьаратә аҳасабырбаҿы.

Иара убас, аҳасабырба инақәыршәаны, аарҧшуп аполитикатә дыргала аусурантә ацара адцалара 4 фактк, 3 — административтә ресурс ахархәара, 5 — алхыҩцәа аҧарала рхыхра, 1 — амаҵзуратә хаҿы ила акампаниа амҩаҧгара, 12 —  азинмчы змам ауааҧсыра алхраҧхьатәи акампаниаҿы рылахәызаара, 5 фактк – аҵаратә усбарҭақәа рполитизациа. Аиҿкаараҿы ишырҳәаз ала,  иара убас,  аарҧшуп агитациатә материалқәа рыҧхасҭатәра афактқәагьы.

 

Акомментари аҟаҵара