Аиҳaбырa еиқәдыршәaз aнтикризистә плaн  aҧшьбaтәи aетaп aҳәaaқәa ирҭaгӡaны aуaaҧсыреи aбизнеси ироуa aцхырaaрa
Аиҳaбырa еиқәдыршәaз aнтикризистә плaн  aҧшьбaтәи aетaп aҳәaaқәa ирҭaгӡaны aуaaҧсыреи aбизнеси ироуa aцхырaaрa

Қырҭтәылa aепидемиологиaтә ҭaгылaзaaшьa иaзҧхьaгәaҭaны, Аҧызa министр aнaпхгaрa ззиуa Аусбaрҭaбжьaрaтә координaциaтә хеилaк, aуaaҧсыреи хaзхaҭaлaтәи aсектори рыцхрaaрaзы, aнтикризистә плaн aҧшьбaтәи aетaп aҳәaaқәa ирҭaгӡaны, aпaкет ҿыц рыдыркылеит.

Инеизaкны, aпaкет ҿыц, 1,1 миллиaрд лaри aбиуџьет aмоуп.

Антикризистә плaн aҧшьбaтәи aетaп aҳәaaқәa ирҭaгӡaны, aуaaҧсырa рыцхрaaрaзы иaзҧхьaгәaҭоуп 545 миллиaрд лaри, aри aцхырaaрa рхы иaдырхәоит 500 000ҩык aуaaҧсырa.

Ацхырaaрa aпaкет aлa иaзҧхьaгәaҭоуп:

 • Акоммуналтә харџьқәа аҧара рзоушьҭра  —  Акоммуналтә харџьқәа  ( 200 киловатт/м3 ахархәара) аҳәынҭқарра ихнаҩуеит ҧшьымз рыҩнуҵҟала  (абҵара инаркны жәабранынӡа).  Инақәыршәаны ари ацхыраара рхы иадырхәоит 1 миллионк аҭаацәарақәа. Абиуџьет  270 миллион лари иаҟароуп;
 • Аусурҭа зцәыӡыз ауааҧсыра  1200 лари ацхыраара рыҭара  —  аформалтә сектор аҿы аус зуа ауааҧсыра, дара аамҭала аусурҭа рцәыӡыр, фымз рыҩнуҵҟа есымза  200 лари ацхыраара роуеит  2021 шықәса ажьырныҳәа инаркны.  Инақәырәшаны, ари ацхыраара рхы иадырхәоит  125 000ҩык ауааҧсыра. Абиуџьет  — 150 миллион лари;
 • 300 лари зныктәи ацхыраара  —    300 лари зныктәи ацхыраара роуеит иацҵаны аҧкрақәа рышьақәыргылара амшала  ҧхынҷкәыни ажьырныҳәеи рзы аусура иаҟәыҵыз аусбарҭақәа рҿы аус зуаз ауааҧсыра.  Ари ацхыраара рхы иадырхәоит  100 нызҟьҩык раҟара ауааҧсыра. Абиуџьет  — 30  мимллион лари;
 • 600 лари иаҟароу ацхыраара  —  65  инаркны  100 нызқь аҟынӡа асоциалтә баллқәа змоу ауааҧсыра,  ажьырныҳәа инаркны фымз рыҩнуҵҟа, есымза  100 лари ацхыраара роуеит  ( аҭаацәара алахәылацәа рхыҧхьаӡара иахьыҧшны). Ари ацхыраара рхы иадырхәоит  72 нызқь раҟара аҭаацәарақәа  ( 220 нызқьҩык раҟара ауааҧсыра), абиуџьет  — 55 миллион лари;
 • 600 лари иаҟароу ацхыраара  —   0 инаркны  100 нызқь аҟынӡа абаллқәа змоу,  16 шықәса еиҳамкәа изхыҵуа хҩык иреиҳаны ахылҵ змоу аҭаацәарақәа фымз рыҩнуҵҟа есымза  100 лари ацхыраара роуеит  (ажьырныҳәа инаркны рашәаранӡа). Ари ацхыраара рхы иадырхәоит 24 нызқь аҭаацәарақәа.  Абиуџьет  — 15 миллион лари;
 • Зылшарақәа маҷу, 18 шықәсанӡа зхыҵуа ауааҧсыра фымз рыҩнуҵҟа   600 лари ацхыраара роуеит   —  есымза 100 лари.  Ари ацхыраара рхы иадырхәоит  43 нызқьҩык ауааҧсыра. Абиуџьет  — 27 миллион лари;

Иара убас, ҧхынҷкәыни ажьырныҳәеи рзы аусура иаҟәыҵуа аобиектқәа рҿы аус зуа ауааҧсыра  акредитқәа рхырҧаразы алшара рымазаауеит.

Антикризистә план аҧшьбатәи аетап аҳәаақәа ирҭагӡаны абизнес ацхрааразы иазҧхьагәаҭоуп  515 миллион лари, ари апакет иаҵанакуеит:

 • Ахашәалазы ашәахтә аҟынтә ахақәиҭтәра  — Лица с окладом до 1500 лари еиҳамкәа аџьаусҧса змоу ауааҧсыра, ҧхынҷкәын инаркны 2021 шықәса лаҵаранаӡа, 750 лари аџьаусҧса азы ашәахтә ашәара рықәшәом.  Ари ацхыраара рхы иадырхәоит: 33 нызқь аилахәырақәеи  425 нызқьҩык аусзуҩцәеи. Абиуџьет  — 260 миллион лари.
 • Атуристтә сектор  амал азы ашәахтә аҟынтә ахақәиҭтәра  —  атуристтә сектор  (асасааирҭақәеи, аресторанқәеи, ари аусура иалахәы  иеиҭамҵуа амали)  2021 шықәсазы амал азы ашәахтә ашәара аҟынтә ихақәиҭзаауеит. Абиуџьет  — 45 миллион лари;
 • ахашәала азы ҧшьымз рыла  ихырҧоу ашәахтә аҧыхра  — атуристтә сектораҿы ҧшьымз рыла ихырҧаз хашәала азы ашәахтә иҧыххоит  (асасааирҭақәеи аресторанқәеи, урҭ иреиҧшу аобиектқәеи) . Абиуџьет  — 20 миллион лари;
 • асасааирҭақәа абанкқәа рҿы ирымоу акредитқәа рнаӡынатә хәҭа аҧара азоушьҭра нагӡахоит, иара убас, аресторанқәагьы абанкқәа рҿы ирымоу акредитқәа рнаӡынатә хәҭазы фымз рыҩнуҵҟа аҧара рзоурышьҭуеит. Ари ацхыраара рхы иадырхәоит  3 700 раҟара аилахәырақәа;
 • Амикрогрантқәа рпрограмма  — амикрогрантқәа рпрограмма ааглыхҩцәа ирызкуп, апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны, зқьы раҟара аҿыц бизнес-проектқәа аҧара рзоурыжьҭуеит  ( 2020 шықәсатәи апрограмма). Абиуџьет  — 40 миллион лари;
 • Акредит-агранттә фонд  —  2021 шықәсазы Акредит-агранттә фонд активла аусура нанагӡоит, уи хазхаҭалатәи асектор иацхраауеит  уажәтәи акредитқәа рреструктуризациеи,иара убас, аҿыц ресурсқәа раиуреи аҿы. Абиуџьет  — 100 миллион лари;

Ҧхынҷкәыни ажьырныҳәеи рзы зусура аанкылахо аилахәырақәа зегьы абанкттә кредитқәа рахырҧара рылшоит.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара