Аҳуаугәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, ажьырныҳәа 25-27 рзы Қырҭтәыла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом
Аҳуаугәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, ажьырныҳәа 25-27 рзы Қырҭтәыла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом

Аҳуаугәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, ажьырныҳәа 25-27 рзы Қырҭтәыла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом. Џьара-џьара аԥша асуеит.

Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла аҳауа аԥхарра – ҽынла +13, +18°С , мрагыларатәи Қырҭтәыла  – +9,+13°С.

Аҳуаугәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, ажьырныҳәа 28 рхы џьара-џьара ақәа леир ҟалоит, ашьхараҿ асы леуеит.

Аҳауа аԥхарра +11, +16°С, Қарҭ аҳауатә лышәшәарақәа ҟалом. Аҳауа аԥхарра ҽынла +11, +13°С иаҟарахоит.

 

Акомментари аҟаҵара