Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа Хурвалеҭи ақыҭаҿ агәҽанҵаратә банер аргылара афакт шьақәнарӷәӷәеит
Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа Хурвалеҭи ақыҭаҿ агәҽанҵаратә банер аргылара афакт шьақәнарӷәӷәеит

Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа Гори амуниципалитет иаҵанакуа Хурвалеҭи ақыҭа ааигәара, импыҵахалоу аҵакыралгьыл аҿы агәҽанҵаратә банер аргылара афакт шьақәнарӷәӷәеит.

Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура аинформациа ала, 2008 шықәса инаркны Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы изыкәанымкәа аусура иаҿуп, изакәаныма бордеризациа апроцесс нарыгӡоит, арратә инфраструктура изакәанымкуа дыргылоит.

“Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура ампыҵахаларатә мчқәа имҩаԥырго адеструктивтә уснагӡатә цыԥхьаӡа ирызкны адырра ҟарҵоит ацәаҳәа ҷыда ала, адырра рыҭоуп Евроеидгыла анаԥшратә миссиа ахаҭарнакцәа,” – иануп Аҳәынҭәарратә шәарҭадаратә маҵзура аинформациа аҿы.

Акомментари аҟаҵара