Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, рашәара 9-11 рзы мрагыларатәи Қырҭтәыла  амш шәшьуеит
Аҳауагәаҭаҩцәа ишаарыцҳаз ала, рашәара 9-11 рзы мрагыларатәи Қырҭтәыла амш шәшьуеит

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа ала, рашәара 9 инаркны рашәара 11-нӡа мрагыларатәи Қырҭтәыла аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, акырцхи адыди амацәыси ҟалоит.

“Аауатә лышәшәарақәа ирыхҟьаны, ащиас хәыҷқәа хыҵыр ҟалоит,” – аарыцҳаит агентра аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара