Аҳҭнықалақь ахадара "Ҭбилисоба" аҳәаақәа ирҭагӡаны иахьа аҳаҭыр зқәу қарҭаа аҳамҭақәа ранаршьоит
Аҳҭнықалақь ахадара "Ҭбилисоба" аҳәаақәа ирҭагӡаны иахьа аҳаҭыр зқәу қарҭаа аҳамҭақәа ранаршьоит

Апандемиа иахҟьаны “Ҭбилисоба” аныныҳәатә уснагӡатәқәа сынтәагьы мҩаԥгахом

Аҳҭнықалақь ахадара апланқәа ирылан ишиашоу аефир аҿы 2021 шықәсатәи  “Ҭбилисоба” амузыкатә ақәыргылара онлаин арежим аҿы амҩаԥгара, аха жьҭаара 8 рзы Баҭым аҭыԥ змаз атрагедиа инамаданы, аконцерт мҩаԥгахм.

Сынтәагьы, Аҳҭнықалақь ахадара “Ҭбилисоба” аҳәаақәа ирҭагӡаны иахьа аҳаҭыр хқәу қарҭаа аҳамҭақәа ранаршьоит.

Жьҭаара 23-24 рзы Қарҭ ҭагалантәи аџьармыкьы адәахьы еиҿкаахоит.

 

Акомментари аҟаҵара