Аҳҭнықалақь аҿы аҧша ҕәҕәа асуеит
Аҳҭнықалақь аҿы аҧша ҕәҕәа асуеит

Уажәы аҳҭнықалақь аҿы аҧша ҕәҕәа асуеит. Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, аҳауатә цәқәырҧа хьшәашәақәа рыиасра иахҟьаны амш цәгьахоит.

“Аҧшша ҕәҕәа асуеит, аха амш иаҳа ицәгьахар ҟалоит. Қарҭ акәшамыкәша аҧша аласра 25м/с иаҟароуп. Анорма ауп 1015 м/с. Аҧша ҕәҕәа ыҟан Ахалцихеи, Цагери, Қәҭешьи,” актәи аканал ахь аалыцҳаит Додо Гвазава.

Асиноптикцәа ишырҳәо ала аҳауа  илаҟәраны иҟоуп

Акомментари аҟаҵара