Агәыԥқәа астадион аҿы иҟоуп - зцәаныррақәа хыҵуа аԥылара "Динамо аренаҿ" [афото/авидео]

Ашьапылампыл азы Қырҭтәыла амилаҭтә еизга аспортсменцәа “Динамо аренахь” инеихьеитю Македониаҟны аматч аԥхьа ақырҭуа спортсменцәа астадион аҩналарҭаҿ азгәыбылҩцәа зцәаныррақәа хыҵуа аԥылара рзымҩаԥыргеит

Акомментари аҟаҵара