Аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара аиндекс аҿы Қырҭтәыла абаллқәа рҭоурыхтә максимум ала 37-тәи аҭыԥ ааннакылеит
Аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара аиндекс аҿы Қырҭтәыла абаллқәа рҭоурыхтә максимум ала 37-тәи аҭыԥ ааннакылеит

Аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара аиндекс аҿы Қырҭтәыла абаллқәа рҭоурыхтә максимум ала 37-тәи аҭыԥ ааннакылеит. Ари арбагала атәыла ареитинг бжьышықәсатәи еиӷтәра инақәыршәаны адунеи аҿы актәи аҭыԥ ааннакылоит. Ари атәы аанацҳаит Аекономика аминистрра.

Аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара 2020 шықәсатәи аиндекс (GSC index 2020) атрансмилаҭтәи еиҿкаара SolAbility аланарҵәеит. Аҳасабырбаҿ адунеи 180 аекономикақәа иҭышәынтәалоу рконкурентралшара аарԥшуп.

Аекономика аминистрра аинформациа ала, аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара аиндекс аҿы Қырҭтәыла абаллқәа рҭоурыхтә максимум ала 37-тәи аҭыԥ ааннакылеит.

Ԥасатәи Асоветтә еидгыла атәылақәа рыбжьара Қырҭтәыла аԥхьагылара амоуп.

Аглобалтә иҭышәынтәалоу аконкурентралшара аиндекс шьаҭас амоуп ЕАР-и, Адунеитә банки, Авалиутатә фонди, OECD-и адунеи еиуеиԥшым аҭҵааратә центрқәа рыҭҵаарақәаю

 

Акомментари аҟаҵара