Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи еиҿкаара аҭҵаара инақәыршәаны, Қырҭтәыла алаҵа ҩдоза ззыҟарҵаз ауааԥсыра рҟынтә акоронавирус аӡәгьы идбаламызт
Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи еиҿкаара аҭҵаара инақәыршәаны, Қырҭтәыла алаҵа ҩдоза ззыҟарҵаз ауааԥсыра рҟынтә акоронавирус аӡәгьы идбаламызт

Авакцинациа иабзоураны акоронавирус ала ачымазаҩхареи аԥсреи рриск мачхоит, ари шьақәнарӷәӷәоит Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи еиҿкаара аҭҵаара,–  аарцыҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Аҭҵаара инақәыршәаны, атәыла амасштабла алаҵа аҩдозак рзыҟаҵоуп ауааԥсыра 0.19%.

Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи еиҿкаара аҭҵаара инақәыршәаны, Қырҭтәыла алаҵа ҩдоза ззыҟарҵаз ауааԥсыра рҟынтә акоронавирус аӡәгьы идбаламызт,” – аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Алаҵа аҟаҵаразы ауааԥсыра аҭаҩра ирылшоит асаит booking.moh.gov.ge аҿы ма ҭелла 1522; 144-3.

Акомментари аҟаҵара