Аӡын Шәaнтәылaҿ  - Ирaкли Гедениӡе ифотоҭыхымҭaқәa
Аӡын Шәaнтәылaҿ - Ирaкли Гедениӡе ифотоҭыхымҭaқәa

Қырҭтәыла Актәи аканал афотокорреспонтент Иракли Гедениӡе Шәантәылаҿ аҧсабара ҧшӡа афотоҭыхымҭақәа ҭихит.

Акомментари аҟаҵара