Аҵыхтәантәи ҩымш рыла Украина зеиҧшҟамлац ала ирацәаны акоронавирус афактқәа аарҧшуп
Аҵыхтәантәи ҩымш рыла Украина зеиҧшҟамлац ала ирацәаны акоронавирус афактқәа аарҧшуп

Аҵыхтәантәи ҩымш рыла Украина зеиҧшҟамлац ала ирацәаны акоронавирус афактқәа аарҧшуп.

Агәабзиарахьчара аминистрра адыррақәа рыла, аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус  26 870 афактқәа аарҧшын, 648ҩык апациентцәа иҧсит, 9 784ҩык ачымазара иалҵит.

Авирус ҿызкааз рҟынтәи  1 824ҩык ахәыҷқәа роуп,  491ҩык амедикцәа роуп.

Апандемиа ҟалеижьҭеи Украина акоронавирус адиагноз рзышьақәырҕәҕәоуп 2 878 674ҩык, урҭ рҟынтә  2 421 495ҩык ачымазара иалҵхьеит,  66 852ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара