Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, Қырҭтәыла Covid-19 ҩынтә зыхьыз жәаҩык рҟынӡа иҟоуп
Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, Қырҭтәыла Covid-19 ҩынтә зыхьыз жәаҩык рҟынӡа иҟоуп

Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә цетр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе иажәақәа рыла, Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, Қырҭтәыла Covid-19 ҩынтә зыхьыз жәаҩык рҟынӡа иҟоуп.

Ари атәы уи ааицҳаит Аусбарҭабжьаратә акоординациатә хеилак еилтәара ашьҭахь имҩаԥгаз абрифинг аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара