Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Урыстәыла акоронавирус амшала иҧсит  790ҩык ауааҧсыра
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Урыстәыла акоронавирус амшала иҧсит  790ҩык ауааҧсыра

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Урыстәыла акоронавирус амшала иҧсит  790ҩык ауааҧсыра. Аофициалтә сиатистика инақәыршәаны, 24 сааҭ рыҩнуҵҟала Урыстәыла акоронавирус адиагноз рзышьақәырҕәҕәоуп  22 589ҩык.

Зынӡа атәылаҿы акоронавирус рыдбалоуп  6 356 000ҩык ауааҧсыра, урҭ рҟынтә  5 679 000ҩык ачымазара иалҵхьеит,  161 715ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара