Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит жәаҩык апациентцәа
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит жәаҩык апациентцәа

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит жәаҩык апациентцәа. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Инеизакны Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсхьеит 3485ҩык апациентцәа.

Иахьа Қырҭтәыла  акоронавирус рыдбалан  337ҩык,  320ҩык ачымазара иалҵит.

Иацы,  жәабран 25 рзы, атәылаҿы акоронавирус  362 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 470ҩык ачымазара иалҵит, 12ҩык апациентцәа иҧсит.

 

Акомментари аҟаҵара