Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит  10-ҩык апациентцәа
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит  10-ҩык апациентцәа

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус амшала иҧсит  10-ҩык апациентцәа. Ари аинформациа жәбар шәылшоит аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Атәылаҿы акоронавирус амшала иҧсхьеит 3981ҩык апациентцәа.

Иахьа Қырҭтәыла акоронавирус  1226 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 688ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит.

 

Акомментари аҟаҵара