Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Азербаиџьан акоронавирус  2372 афактқәа аарҧшуп, 34ҩык апациентцәа иҧсит
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Азербаиџьан акоронавирус  2372 афактқәа аарҧшуп, 34ҩык апациентцәа иҧсит

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Азербаиџьан акоронавирус  2372 афактқәа аарҧшуп, 4 211 ҩык ачымазара иалҵит,  34ҩык апациентцәа иҧсит, — ари аинфорфмациа аланарҵәеит атәыла аиаҳабыра роперативтә штаб.

Аепидемиа ҟалеижьҭеи Азербаиџьан акоронавирус адиагноз рзышьақәырҕәҕәоуп  457 416ҩык, урҭ рҟынтә  405 511ҩык ачымазара иалҵхьеит.

 

Акомментари аҟаҵара