Аԥсабара амилаҭтә агентра ауааԥсры агәҽанҵара рнаҭоит амш ацәгьахара иазкны
Аԥсабара амилаҭтә агентра ауааԥсры агәҽанҵара рнаҭоит амш ацәгьахара иазкны

Аԥсабара амилаҭтә агентра ауааԥсры агәҽанҵара рнаҭоит амш ацәгьахара иазкны.

“Лаҵара 22 рзы, шьыбжьышьҭахьлаҵара 23-нӡа Қырҭтәыла ақәаршаҩы, адыди-амацәыси ҟалоит, мрагыларатәии мраҭашәаратәии Қырҭтәыла ашьхатә регионқәа рҿы аԥша ӷәӷәа асуеит, акырцхри амшын аҿы 2-3 баллк иаҟароу ашторми ҟалоит. Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла хьшәашәарахоит (аҳауа аԥхарра 10-15 градус рыла илаҟәоит).

Ақәаршаҩы амзызла аӡиасқәа хыҵыр ҟалоит, ашьхатә регионқәа рҿы адгьылбгара ашәарҭа иҟоуп,” – аарыцҳаит Аԥсабара амилаҭтә агентра аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара