52 километр рыла Қырҭтәыла аҳәаа иацәыхараны 4,8 магнтитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит
52 километр рыла Қырҭтәыла аҳәаа иацәыхараны 4,8 магнтитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит

52 километр рыла Қырҭтәыла аҳәаа иацәыхараны 4,8 магнтитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит.

Қырҭтәыла асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр Урыстәыла,  Чечентәыла араион аҿы иҟан.

 

Акомментари аҟаҵара