COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина  Moderna аанарҧшит зықәра наӡоу ауааҧсыра рҿы  96 наӡына аеффектра шамоу
 COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина  Moderna аанарҧшит зықәра наӡоу ауааҧсыра рҿы  96 наӡына аеффектра шамоу

 COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина  Moderna аанарҧшит зықәра наӡоу ауааҧсыра рҿы  96 наӡына аеффектра шамоу.  CNN ари аинформациа аланарҵәеит аилахәыра агенералтә директор Штефан Банкель иҟаиҵаз аҳәамҭа шьаҭас иҟаҵаны. Аҧышәара иалахәын 12 инаркны   17 шықәсанӡа зхыҵуа ауааҧсыра.

Уажәазы авакцина «Модерна» алаҵа аҟаҵара рыбжьаргоит  18 шықәса еиҳаны изхыҵуа ауааҧсыра.

 

Акомментари аҟаҵара